PETICE PROTI DISKRIMINACI NA ZÁKLADĚ VĚKU (AGEISMU) NA UNIVERZITÁCH A VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Tomáš Garrigue Masaryk
Tomáš Garrigue Masaryk
Jan Patočka
Jan Patočka
Jaroslav Heyrovský
Jaroslav Heyrovský

Jako členové akademické obce Univerzity Karlovy spatřujeme podstatu univerzitního vzdělávání v osobním kontaktu s pedagogy, kteří mají bohatou profesní i životní zkušenost. Svou moudrostí a hlubokým vhledem vytvářejí prostor pro poznání, které je těžko srovnatelné s jakýmkoli jiným způsobem vzdělávání. Znepokojuje nás, že právě tito pedagogové ztrácejí vliv na podobu a fungování školy a dochází k tlakům na jejich eliminaci z oborových rad a vedoucích pozic.

Jsme přesvědčeni, že jakékoli zpochybňování odbornosti na základě věku je nedůstojné a popírá smysl a tradici vzdělávaní; už starověké kultury stáří uctívaly, protože vyrovnávalo nezralost činů mladších členů společenství. Hrozí přerušení kontinuity v řadě tradičních oborů, jejichž existence byla po staletí těžištěm nejen Univerzity Karlovy. Současně se domníváme, že věk představuje v tomto směru jen jakýsi zástupný důvod. Lidé, kteří mají být ze svých funkcích nahrazeni mladšími kolegy, jsou často nepohodlní pro pevnost svých názorů a hodnot, jež zastávají.

Dnešní univerzita by podle našeho názoru měla především ctít závazky ke své tradici a k vlastním kořenům, není dostačující segmentovat vzdělání do příliš úzkých specializací. Univerzitní vzdělání obohacuje formální kvalifikaci o důležitý nadhled, znalost kontextů a souvislostí. V tomto duchu by se podle nás měla nést podoba a struktura vysokých škol, aby se vyvážil rychlý sled změn a všech možných vnějších tlaků, které na současného člověka denně působí. Vědění se od nepaměti předávalo z učitele na žáka a jejich vztah působil na rozvoj obou osobností. Kultura tohoto typu vzdělání je dnes však celospolečensky narušována. Omezování vlivu zkušených pedagogů se může stát vážnou hrozbou pro další rozvoj vzdělanosti nejen na Univerzitě Karlově a ve svých důsledcích vést k uniformnímu myšlení a názorovým manipulacím.

V Praze dne 14. 8. 2019

Autoři petice

Studenti magisterských a doktorandských oborů Univerzity Karlovy.